Polityka Prywatności

Polityka prywatności Fundacji Odszkodowań Wojennych Obrońcy – Obrońcom

POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ KATEGORIACH PRZETWARZANYCH DANYCH
 3. INFORMACJE O ZABEZPIECZENIU I UDOSTĘPNIANIU DANYCH
 4. INFORMACJE O OKRESIE PRZECHOWYWANIA DANYCH
 5. UPRAWNIENIA OSOBY ZAINTERESOWANEJ TJ. OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE
 6. COOKIES I DANE EKSPOLATACYJNE
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Niniejsza polityka prywatności Fundacji Odszkodowań Wojennych Obrońcy – Obrońcom (zwana dalej: Fundacją) ma charakter informacyjny, wynikających z obowiązującego prawa, w szczególności z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, tzw. „RODO".
 • Polityka prywatności nie jest ona źródłem obowiązków – określa ona w jaki sposób Fundacja gromadzi i przetwarza dane osobowe oraz zawiera informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez Fundację

 

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ KATEGORIACH PRZETWARZANYCH DANYCH

 • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej Fundacji jest FUNDACJA ODSZKODOWAŃ WOJENNYCH OBROŃCY – OBROŃCOM z siedzibą pod adresem ul. Bohdana Zaleskiego 18/1, 310525 Kraków, Polska , , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego -, pod nr KRS 0001007355 , NIP 6751775124, nr REGON 523929805 adres poczty elektronicznej: fundacja@obroncy.com oraz numer telefonu: 12 431-08-50 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą strony internetowej Fundacji . Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem: iod@obroncy.com. 
 • Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe użytkowników strony internetowej Fundacji : imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres siedziby (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania). W wypadku użytkowników będącymi osobą prawną Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), a także numer konta bankowego.
 • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) w następujących celach:
 1. Umożliwiania wspieranie Fundacji poprzez wpłacanie darowizn;
 2. Wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz spełnianie innych obowiązków prawnych nałożonych na Fundację.
 3. Kontaktu w sprawach istotnych dla Fundacji.
 4. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora w tym prowadzenia statystyk i analiza ruchu na stronie internetowej Fundacji – art. 6 ust. 1 lit f RODO
  • Dane osobowe podawane przy zapisie do Newsletter Fundacji przetwarzane są na podstawie zgody. Wraz z zapisaniem się do usług Newsletter użytkownik strony internetowej Fundacji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz odrębną zgodę na przekazywanie informacji o działalności Fundacji. Celem przetwarzania danych osobowych w przypadku usług Newsletter jest przekazywanie informacji o działalności Fundacji.

 

INFORMACJE O ZABEZPIECZENIU I UDOSTĘPNIANIU DANYCH

 • Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych użytkowników przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Wszelkie dane są przechowywane i przetwarzane jedynie przez osoby uprawnione z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa spełniających wymagania polskiego prawa oraz wypełniających przepisy RODO. Administrator poddaje przeglądom i uaktualnieniom wszelkie wdrożone środki techniczno – organizacyjne.
 • Administrator danych osobowych zapewnia, że dane przez niego przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, przetwarzane w sposób zapewniających bezpieczeństwo danych, w tych ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem.
 • Administrator danych osobowych może przekazywać zebrane dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora. Dane te przetwarzane będą w taki sposób by zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa dla danych. Administrator korzysta  usług takich podmiotów, których środki techniczne i organizacje są wdrożone na odpowiednim poziomie zapewniającym spełnienie wymogów prawnych, w tym przepisów RODO.
 • Administrator danych może przekazać/udostępniać Ponadto podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa w przypadku, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowne podstawy prawne.
 • Dane osobowe zebrane przez Administratora nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba, że państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, a niezbędność przekazania danych oparta zostanie na przepisach prawnych.

INFORMACJE O OKRESIE PRZECHOWYWANIA DANYCH

 • W zależności od podstawy prawnej zbierania danych osobowych, dane te będą przechowywane przez okres:
 1. Niezbędny do realizacji działań związanych z przepisami i obowiązkami ciążącymi na Administratorze – do momentu realizacji obowiązków i wygaśnięcia prawa do roszczeń a po jego upływie przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości, kancelaryjno-archiwalnych.
 2. Niezbędne do czasu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, nie dłużej niż przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż okres przedawnienia roszczeń
 3. Do odwołania zgody – w zakresie danych przetwarzanych w bazie danych systemu wysyłania wiadomości e-mail z informacjami dotyczących działalności Administratora (Newsletter)– formuła odwołania zgody na jego wysyłkę przez właściciela danych jest dostępna każdorazowo w pouczeniach przekazanych wraz z Newsletterem.

UPRAWNIENIA OSOBY ZAINTERESOWANEJ TJ. OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE

 • W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 2. do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba zainteresowana uzna, że rzetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO
  • W celu realizacji swojego prawa wskazanego w punkcie a – osoba zainteresowana może skontaktować się z Administratorem pod adresem email: brzozowska@obroncy.com
  • W celu realizacji swojego prawa wskazanego w punkcie b – osoba może odwołać zgodę w sposób elektroniczny, w dokładnie taki sam sposób w jaki udzieliła zgodę, wypisując się z usług Newslettera (NL)

 

 

WYMÓG PODANIE DANYCH

 • Podanie danych osobowych, wskazanych w niniejszej Polityce prywatności, jest dobrowolne z zastrzeżeniem następujących wyjątków:
 1. W zakresie zawierania umów z Administratorem podanie danych osobowych stanowi warunek realizacji celów określonych w niniejszej polityce.
 2. W zakresie realizacji obowiązków ustawowych Administratora podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z powszechnie obowiązującego prawa nakładającego na Administratora obowiązek przetwarzania danych (W szczególności, choć nie wyłącznie w celach księgowych, rachunkowych, finansowych). Brak podania danych uniemożliwi Administratorowi wykonywanie tych obowiązków
 3. W zakresie dostępu do konta Newsletter (NL) podanie danych osobowych jest oparte na dobrowolnie wyrażonej zgodzie. Wraz z zapisaniem się do NL przekazaniem danych osobowych w celu stworzenia konta NL, osoba zainteresowana wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych. Zgoda ta w każdej chwili może być odwołana, w taki sam sposób w jaki została udzielona, tj. W sposób elektroniczny.

COOKIES, DANE EKSPLOATACYJNE i PROFILOWANIE

 • Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową Fundacji (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą stronę internetową). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 • Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze stronę Internetową Fundacji w następujących celach:
 1. identyfikacji użytkowników jako zalogowanych na stronie internetowej Fundacji i pokazywania, że są zalogowani;
 2. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Internetowej Fundacji
  • Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies.
  • Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą stronę internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
  • Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej
  • Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze strony internetowej Fundacji (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną internetową fundacji. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową Fundacji . Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.
  • Administrator może korzystać z usług Google Analytics, Universal Analitycs dostarczanych przez firmę Google Ireland LTD. Usługi te pomagają prowadzić Administratorowi statystyki i analizować ruch na stronie internetowej Fundacji. Gromadzone dane to: informacje dotyczące urządzeń i przeglądarek, z których odwiedzający odwiedzają stronę, adres IP oraz domena, dane geograficzne oraz demograficzne, podobnie jak zainteresowania. Możliwe jest zablokowanie udostępniania danych do Google Analytics na poziomie własnej przeglądarki (należy zainstalować dodatek udostępniany przez firmę Google Ireland LTD)

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Strona Internetowa Fundacji może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej strony internetowej Fundacji.
TOP