WSPIERAM

OBROŃCY - OBROŃCOM

WESPRZYJ NAS

Możesz przelać darowiznę lub ustawić stałe zlecenie przelewu darowizny ze swojego konta w banku na nasze konto:
Fundacja Odszkodowań Wojennych
Ul. B. Zaleskiego 18/1, 31- 525 Kraków
Numery kont:
PKO Bank Polski S.A.
Rachunek bieżący PLN
41 1020 2892 0000 5102 0869 6009
IBAN PL41 1020 2892 0000 5102 0869 6009
SWIFT: BPKOPLPW
Rachunek bieżący EUR
IBAN PL19 1020 2892 0000 5102 0869 6017
SWIFT code: BPKOPLPW
Rachunek bieżący USD
IBAN PL48 1020 2892 0000 5802 0869 6025
SWIFT code: BPKOPLPW
Wspierając nas włączasz się w odbudowanie poczucia sprawiedliwości dla polskich ofiar II wojny światowej.

Wspieramy prawa ofiar wojny

Fundacja świadomie zrezygnowała z dotacji i grantów publicznych, aby pozostać niezależna od jakiegokolwiek ośrodka władzy.
W obecnej chwili nasi prawnicy koncentrują się na pozwach, gdzie reprezentujemy ofiary II wojny światowej. Koszt jednego procesu, na tym etapie to ok. 50.000 zł (koszty sądowe, koszty administracyjne, analizy historyczne, opinie ekspertów, praca archiwistów, druk materiałów, ksero dokumentacji archiwalnej itp.). W dotychczasowych sprawach nasi prawnicy pracują pro publico bono, nie pobierając żadnych opłat za swoją pracę.
Regularne wpłaty od darczyńców pozwolą nam zrealizować dalszą pracę tj. składanie dalszych pozwów, wniosków ale również – co jest niezwykle istotne - działalność i lobbing na arenie międzynarodowej.
Jeśli uważasz, że

  • głos polskich ofiar II wojny światowej powinien być słyszany na świecie,
  • należy prowadzić procesy sądowe przeciwko sprawcom w Polsce i w USA,
  • sprawcy i wszelkie podmioty, które wzbogaciły się na krzywdzie polskich ofiar powinny oddać zagrabioną własność, zapłacić odszkodowanie lub/i zadośćuczynienie,
  • opinia publiczna na świecie powinna dowiedzieć się o polskich ofiarach II wojny światowej,

WESPRZYJ NAS

Możesz przelać darowiznę lub ustawić stałe zlecenie przelewu darowizny ze swojego konta w banku na nasze konto:
Fundacja Odszkodowań Wojennych
Ul. B. Zaleskiego 18/1, 31- 525 Kraków
Numery kont:
PKO Bank Polski S.A.
Rachunek bieżący PLN
41 1020 2892 0000 5102 0869 6009
IBAN PL41 1020 2892 0000 5102 0869 6009
SWIFT: BPKOPLPW
Rachunek bieżący EUR
IBAN PL19 1020 2892 0000 5102 0869 6017
SWIFT code: BPKOPLPW
Rachunek bieżący USD
IBAN PL48 1020 2892 0000 5802 0869 6025
SWIFT code: BPKOPLPW
Wspierając nas włączasz się w odbudowanie poczucia sprawiedliwości dla polskich ofiar II wojny światowej.

Odlicz darowiznę

Osoba fizyczna

Podatnik, który w roku podatkowym przekazywał darowizny na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych może dokonać:

  • odliczenia od dochodu (przychodu) kwoty dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Odliczeniu podlega kwota lub wartość przekazanej darowizny.
Możliwość odliczenia darowizn nie jest uzależniona od posiadania przez Fundację statusu OPP w postaci koniecznego wpisu do KRS (Fundacja nie posada jeszcze takie wpisu). Warunkiem wystarczającym jest samo prowadzenie przez fundację działalności pożytku publicznego w zakresie zadań określonych w stosownych przepisach.

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy:

  • przekazali w roku podatkowym darowizny na cele pożytku publicznego,
  • byli opodatkowani według skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany).

Kwota przekazanej darowizny odliczana jest od:

  • dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej (uzyskującego np. dochody z pracy, umowy zlecenia, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych);
  • przychodu – przez podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (uzyskującego przychody z najmu prywatnego, z działalności gospodarczej bądź ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu opodatkowane ryczałtem).

Osoba prawna

Darowizny co do zasady nie stanowią kosztu uzyskania przychodu, natomiast z ich tytułu może przysługiwać ulga na podatek dochodowy od osób prawnych (ulga na CIT).
W celu odliczenia darowizny od dochodu, należy przekazać ją na cele: działalności pożytku publicznego.
Zatem obdarowywany czyli fundacja nie musi mieć statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), ale jej działalność musi zawierać się w sferze zadań publicznych wskazanych w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (statut fundacji).
Do prowadzenia działalności pożytku publicznego są upoważnione wg. ustawy o DPP m.in. następujące podmioty: osoby prawne.
W ujęciu rocznym kwota odliczenia od podstawy opodatkowania nie może przekroczyć 10% uzyskanego dochodu w przypadku osób prawnych

TOP